Training for peace - developing capacities for peace education

Názov projektu.: 2021-1-SK02-KA153-YOU-000019961

Screenshot 2023-10-01 at 19.23.34

O projekte

Naše partnerstvo chcelo implementovať toto hybridné školenie s cieľom riešiť aktuálne problémy populizmu a šovinizmu, ktoré od roku 2010 naberajú na sile v celej Európe a vo svete. Malo to dlhodobú perspektívu: posilnením kompetencií pracovníkov a vychovávateľov, ktorí pracujú s mládežou v oblasti výchovy k mieru, získajú mladí ľudia silu stať sa proaktívnymi činiteľmi mierovej zmeny, ktorí odolávajú týmto hrozbám. Training for peace bolo hybridné školenie zložené z dvoch online kurzov a dvoch fyzických aktivít. Prvé školenie na mieste sa uskutočnilo medzi 12. a 20. marcom 2023, pričom druhé nasledovalo medzi 10. a 18. aprílom a hostilo 50 motivovaných pracovníkov s mládežou v Malých Trakanoch, na Slovensku!

Hlavné výsledky školenia boli nasledovné:

section3icon1
 • Posilnené kompetencie: Pracovníci s mládežou a edukátori pre mládež si rozvinuli svoje kompetencie v plánovaní, poskytovaní a vyhodnocovaní vzdelávacích programov v oblasti mierového vzdelávania pre mladých ľudí.
 • Vytvorenie vzdelávacích materiálov: Účastníci získali zbierku nových vzdelávacích materiálov a aktivít pre programy mierového vzdelávania, ktoré si odniesli do svojich vysielajúcich organizácií na použitie v budúcich vzdelávacích programoch.
 • Vytvorenie vzdelávacích materiálov: Účastníci získali zbierku nových vzdelávacích materiálov a aktivít pre programy mierového vzdelávania, ktoré si odniesli do svojich vysielajúcich organizácií na použitie v budúcich vzdelávacích programoch.
 • Zlepšená kvalita projektov: Vysielajúce organizácie zvýšili kvalitu svojich lokálnych a medzinárodných projektov v oblasti mierového vzdelávania pre mladých ľudí využitím konceptualizácie a kontextualizácie mierového vzdelávania ako nástroja v práci s mládežou a využitím svojich nových kompetencií.
 • Nadnárodné partnerstvá: Projekt uľahčil založenie nových nadnárodných partnerstiev, čím sa
  posilnilo zapojenie vysielajúcich organizácií do projektov medzinárodnej spolupráce v mládežníckej
  oblasti a inšpirácie k tvorbe nových projektových nápadov súvisiacich s mierovou výchovou.
 • Integrácia programu Erasmus+: Vysielajúce organizácie integrovali program Erasmus+ do svojho
  portfólia zdrojov financovania pre mládežnícke projekty v oblasti výchovy k mieru, čím zvýšili svoje
  využitie programu na podporu svojich iniciatív
 • Pozitívny vplyv na mladých ľudí: Cieľová skupina mladých ľudí profitovala z výsledkov projektu tromi
  hlavnými spôsobmi:
  a) zvýšená kvalita vzdelávacích programov v oblasti mierového vzdelávania,
  b) prístup k rozmanitejším metódam práce v rámci vzdelávacích programov a
  c) zvýšené možnosti účasti
  na medzinárodných mládežníckych projektov venovaných mierovému vzdelávaniu.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.